Meslek Etik Kuralları

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyelerinin
Uymakla Yükümlü Oldukları
Genel Çalışma İlkeleri ve Meslek Etik Kuralları


GİRİŞ

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Ev Tekstili sektöründe faaliyet gösteren, Ev Tekstili Sanayici ve İşadamlarının; kazanç paylaşımı dışında ve mevzuat çerçevesinde; ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerin korumak, geliştirmek, üyeler arasında karşılıklı yardımlaşmanın temini ile üyelerin verimli ve organize çalışmaları amacıyla, girişimde bulunur. Sektörel dayanışmayı en üst düzeye çıkartmak, ulusal ve uluslararası hukuk sisteminin temel ilkeleri doğrultusunda, Türkiye'nin genel ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, Ev Tekstili Sektörünün gelişimini, rekabet gücünü uluslararası platformda arttırmak amacı ile faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlar.

TETSÄ°AD Ã¼lkemizdeki ve yurt dışındaki; tüm özel / kamu kurum, kuruluÅŸları ve sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluÅŸlar ile iÅŸbirliÄŸi imkânlarını sürdürmek için her türlü resmi giriÅŸimlerde bulunmayı hedefler.

TETSİAD'ın temel misyonu, Türkiye'de Ev Tekstili sektörünün gelişimini ve etkinliğini sağlamak, uluslar arası piyasalarda gücünü ve bilinirliliğini arttırmak, imajını güçlendirmektir.

Derneğimiz; tüm sektörü çatısı altında toplayan, önder ve örnek bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmek, birliğimizi güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Bu temel yaklaşım içindeTETSİADve üyeleri, çalışmalarında günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlarını ortaya koymak, uymak ve uygulamak zorundadır.

Derneğimizin tüm üyeleri ve bundan böyle üye olacak kurum ve kişiler, sağlıklı bir sektörel iş ilişkisi oluşturmak ve en iyi uygulamaları mümkün kılmak için, aşağıdaki genel çalışma ilkelerine ve meslek etik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt ederler.

Bu temel belge; gücünü, gönüllü katılım taahhüdünden alır. Derneğimiz tüm üyeleri, sektörümüzün her geçen gün daha iyiye gitmesi için, attıkları her doğru adımın değerini çok iyi bilir ve daha verimli bir iş ortamında çalışabilmek için maksimum çabayı gösterirler. Üyelerimiz sektörlerine ve derneklerine gönülden bağlıdır. Bu anlayış çerçevesinde, bu belgede yer alan ilke ve kuralların kabulü ve gönüllü uygulanması, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

TETSÄ°AD Ã¼yeleri, yurt içi ve yurt dışında iÅŸ yaptığı kiÅŸi ve kuruluÅŸlara, içinde bulunduÄŸu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve iÅŸlemlerinde, aÅŸağıda belirlenen Genel Çalışma Ä°lkelerine ve Meslek Etik Kurallarına uygun tutum ve davranış içinde olurlar. Bu ilkelerin yaygınlaÅŸarak benimsenmesinde gönüllü görev üstlenirler. Böylece örnek bireyler ve kurumlar olmaya özen gösterirler.

Bu gönüllü benimseyişe uyum gösteremeyen ve kuralları bozarak, sektörel bütünlüğümüze zarar veren kişi ve kurumlar, önce dernek yönetim kurulumuzca uyarılırlar. Uyarıya rağmen, olumlu yönde gelişmeler gözlenmemesi durumunda, dernek tüzüğümüzün ve yasaların, kurumumuza tanıdığı tüm haklar kullanılarak, gerekli işlemler başlatılır.

Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören kurallara uyumlu olduğu düşünülen; Genel Çalışma ilkeleri ve Meslek Etik Kurallarını aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

TEMEL AMAÇLAR

1) TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar, tutum ve davranışlarında kiÅŸisel bütünlüğün ve tutarlılığın standartlarını belirleyici rol oynayarak, örnek olurlar.

2) Sektörün iliÅŸki kurduÄŸu ve hizmet aldığı tüm kurum ve kiÅŸiler karşısında, sektörel güvenirliliÄŸimizin ve saygının arttırılmasına katkıda bulunurlar.

3) TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar, mesleklerini icra ederken, aldıkları kiÅŸisel kararlar ve tüm faaliyetlerinde, sektörel sorumluluÄŸun bilincinde hareket ederler. MesleÄŸin güvenirliliÄŸini ve deÄŸerini arttırıcı etkinliklere öncülük ederler. Yasalara ve etik deÄŸerlere uygun hareket eder, meslek etiÄŸinin oluÅŸumunu ve geliÅŸimini desteklerler.

4) Ä°ÅŸ yaÅŸamında karşılıklı güven ilkesinin yerleÅŸip geliÅŸmesine katkıda bulunurlar.

5) Ä°ÅŸ ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlerler.

6) 
Ev Tekstil sektöründe, sektörel iş ahlakını savunarak, genel çalışma ilkeleri çerçevesinde, zaman içinde oluşturmuş ve çoğunluk tarafından kabul görmüş sektörel davranış modeline uyumlu davranarak, yerleşmesine ve iyileşmesine çaba gösterirler.

7) Ä°ÅŸ ahlakına uymanın, ülkemiz ve sektör kaynaklarının etkin ve verimli bir ÅŸekilde kullanılmasına katkı saÄŸlayacağı bilincini yayar ve yaygınlaÅŸtırırlar.

8) TETSÄ°AD Ãœyeleri ve üye kuruluÅŸlar, kanunlara ve Meslek Etik kurallarına uymayan meslektaÅŸlarıyla, bilerek herhangi bir iÅŸ sorumluluÄŸunu paylaÅŸmazlar.

9) 
TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar; kalite ve çevre bilinci ile hareket ederler. Etik bilincinin ve kalite anlayışının, toplumun tüm katmanlarında yaygınlaÅŸması için gayret gösterirler.

10) TETSÄ°AD Ãœyeleri ve üye kuruluÅŸları, adildir ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken, diÄŸer meslektaÅŸlarının, iÅŸ ortaklarının ve toplumun tüm kesimlerinin haklarına saygı duyarlar.

11) TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar; TETSÄ°AD'ın olumlu geliÅŸimine ve her platformda prestijinin arttırılmasına katkıda bulunur.

GENEL Ä°LKELER

A. DÃœRÃœSTLÃœK

TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar, iÅŸ yaÅŸamında onurlu ve dürüst davranış kurallarına baÄŸlı kalırlar. Bu anlamda:

1) Ticari faaliyetleri, sundukları hizmet ve ürünleri ile baÅŸkalarına ve sektöre bilerek zarar vermezler. TETSÄ°AD Ã¼yeleri, mesleÄŸine, etik dışı davranışları sokmaz, çıkarları için bu yola baÅŸvurmaz.

2) Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmazlar.

3) Åžirketleri, yan kuruluÅŸları, iÅŸtirakleri ve / veya yönetiminde bulundukları ÅŸirket veya kuruluÅŸlarının faaliyetleri ile ilgili olarak, baÅŸka kiÅŸi ve kuruluÅŸlara, bağımsız karar verme yeteneÄŸini etkileyebilecek çıkarlar saÄŸlamazlar.

4) Kendilerinin, baÅŸkalarının ticari ve mali durumu hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

5) TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar, hizmet ya da ürünlerini adil ve doÄŸru bir ÅŸekilde sunar. Kötü niyetle hareket ederek meslektaÅŸlarına müşterilerine ya da sektördeki diÄŸer paydaÅŸlarına sorun yaratmazlar. Maddi ve/ veya manevi zarara uÄŸratmazlar.

6) Ev Tekstili sektöründe ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluÄŸunu taşırlar, bu ürün ve hizmetlerinde kusurları varsa; üretilmesinden, satılmasından, kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereÄŸini yapmaktan kaçınmazlar.

7) Yaptıkları üretim ve / veya sattıkları ürünlerle, diÄŸer meslektaÅŸlarının haklarına zarar vermeyecekleri gibi, meslektaÅŸlarının yasa ve meslek etik kuralları ile belirlenmiÅŸ haklarını üçüncü kiÅŸilere karşıda korurlar, zarar verilmesine engel olurlar. DiÄŸer üye ve paydaÅŸların, fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler. Sektörün en önemli temel deÄŸerlerinden olan yaratıcı tasarım hakkına, zarar verici davranışlardan kaçınırlar.

8) DiÄŸer üye ve kuruluÅŸlarda çalışmakta olan personel ile kendi kurumuna çıkar saÄŸlayacak ÅŸekilde, hiçbir iliÅŸki içinde bulunmazlar. BaÅŸka iÅŸ yerinde çalışan personeli ayartıcı etik dışı davranış sergileyemez.

9) TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve üye kuruluÅŸlar, sektörün diÄŸer paydaÅŸları ile olan tüm iliÅŸkilerinde doÄŸru, ÅŸeffaf olur, hüsnüniyet kaidelerine riayet eder, basiretli bir tüccar gibi davranırlar

10) Verdikleri sözleri tutar ve tüm taahhütlerini yerine getirirler.

11)Sektöre ve mesleğe ait olumlu düşüncelerini; sözlerine ve davranışlarına yansıtırlar.

12)Baskılar karşısında ve zorda bile olsalar; kişisel bütünlülüklerini ve tutarlılıklarını korurlar.

B. HUKUK DÃœZENÄ°NE SAYGI

TETSİADüyeleri ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda:

1) Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.

2) DoÄŸru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

3) Yasa dışı suç oluÅŸturacak faaliyetlere girmezler. Ä°ÅŸ yaÅŸamında iÅŸ ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere baÅŸvurmazlar.

4) TETSÄ°AD Ã¼yeleri ve kuruluÅŸları; meslektaÅŸlarının yetenek, performans ya da mesleki yetileri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmaz, bilgi yaymaz ve kötü niyetle hareket etmez.

5) BaÅŸka bir üyenin Meslek Etik Kurallarına uygunluÄŸu saÄŸlayamadığını bilen ya da durumun böyle olduÄŸuna inanmak için makul gerekçeleri olan bir üye söz konusu bilgileri Dernek yönetimiyle paylaÅŸmak zorundadır.

6) Yasaları ve uluslararası benimsenmiÅŸ dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doÄŸuracak çalışmaların içine girmezler. Özellikle Fikri ve Sınai Hakların korunması, Endüstriyel Tasarımların korunması ve daha pek çok yasa ile teminat altına alınmış alanlarda hassasiyet gösterirler. Ãœrün ve desen taklidi baÅŸta olmak üzere, hiçbir yasa dışı uygulamaya tenezzül etmeyecekleri gibi, bu tip etik dışı davranış sergileyen kiÅŸi ve kuruluÅŸları, bu hatadan dönmeleri için uyarırlar. BaÅŸkalarının emek ve bilgisine saygı gösterir, onların haklarını, en az kendi çıkarları kadar korurlar. Yasalar çerçevesinde bedelini ödemedikleri ya da üretmedikleri hiç bir bilgiyi kullanmazlar. Hiç bir kiÅŸi ve kuruluÅŸun haklarına bilerek tecavüz etmezler, böyle bir hatayı bilmeden yapmışlar ise derhal bu yanlıştan dönerek, zarara uÄŸrayan tarafın kaybını tazmin ederler.

C. SEKTÖREL ÇALIŞMA ORTAMI VE ÇALIŞANLAR

1) Ã‡alışanları ile olan iliÅŸkilerinde, dürüstlük, eÅŸitlik, güvenli ve saÄŸlıklı bir çalışma ortamı saÄŸlama, kiÅŸiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı iÅŸlem yapmaya zorlamama, kiÅŸisel geliÅŸimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar,

2) Ãœye kiÅŸi ve kuruluÅŸlar, çalışanların hakları ile ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaÅŸ ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere baÄŸlı kalırlar.

3) Ãœyelerimizin her biri, diÄŸer üyelerle; saÄŸlıklı bir iletiÅŸim kurmak için gayret sarf eder, mesleki sır olmayan bilgileri paylaÅŸarak sektörü geliÅŸtirmek adına dayanışma içinde hareket ederler.

4) Ã‡alışanlar ile ilgili bütün kiÅŸisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını saÄŸlarlar.

5) Ã‡alışanları, mesleki geliÅŸmelerine katkı saÄŸlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teÅŸvik ederler.

6) Yasaların ve rekabetin getirdiÄŸi kısıtlamalara uymak kaydı ile ÅŸirketin geleceÄŸine iliÅŸkin karar ve bilgileri paylaşırlar.

7) Ã‡alışanların tavsiye, görüş ve ÅŸikâyetlerinin dinlendiÄŸi ve deÄŸerlendirildiÄŸi kurumsal çalışmalar yaparlar.

8) Meslek geleneklerinin geliÅŸmesine, uygulanmasına ve yaygınlaÅŸmasına katkıda bulunurlar. Yazılı olmayan geleneksel iÅŸ ve ahlak kurallarının da yurt genelinde yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.

D. EKONOMÄ°K VE TÄ°CARÄ° YAPILANMA, BÄ°LGÄ° EDÄ°NME, KULLANMA, SAKLAMA

TETSİADüyeleri ve kuruluşları iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgiyi elde tutma, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler. Bu çerçevede yasalara ve rekabet güçlerine tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak;

1) TETSÄ°ADüyesi kiÅŸi ve kuruluÅŸlar, üyesi oldukları diÄŸer kurum ve örgütler hakkında,TETSÄ°AD'a tam ve doÄŸru bilgi verirler.

2) Müşteri veya iÅŸ ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

3) Ä°ÅŸ ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere baÅŸvurarak iÅŸ ile ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

4) TETSÄ°AD Ã¼yesi olarak; kanun ve hukuk çerçevesinde, Türk çalışma hayatının Genel temayülleri ve uygulamalarına uymakla yükümlüdürler. Bu çerçevede üyelerimiz kayıtlı ekonomik faaliyetler içinde bulunmak zorundadırlar. Ayrıca kuruluÅŸunun, kanuni ve yasal her türlü zorunlulukları yerine getirme yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Bu baÄŸlamda; vergi, SSK borcu, kaçak işçi çalıştırmama, belirlenmiÅŸ sektörel kalite ve çevre standartları içinde üretim yapmak ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterirler.

E. ÇEVRE

TETSÄ°AD Ã¼yesi kiÅŸi ve kuruluÅŸlar, faaliyetleri nedeniyle; doÄŸanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Ä°nsan ve hayvan haklarına özen gösterirler. Çalışmalarında, doÄŸaya, insana, çevreye zarar veren madde kullanamazlar ve bu tip üretim yapamazlar. Ä°nsan saÄŸlığı ve Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

UYGULAMA

Bu kurallar dizisinin yürürlüğe girmesiyle, Derneğimizin kayıtlı tüm üyeleri ve bundan böyle üye olacak kurum ve kişiler, Yönetim Kurulunca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen Genel Çalışma İlkeleri ve Meslek Etik Kuralları'na uymayı taahhüt ederler.

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, doğrudan Yönetim Kurulu takdiri veya üyelerimizden herhangi birinin başvurusu ile soruşturma açılır.

Yönetim Kurulu; yaptığı inceleme sonucunda, oluşan suçun niteliğine göre, dernekler kanunu ve dernek tüzüğümüzün tanıdığı yetkiler doğrultusunda, üyelikten çıkartma ve derneğimizin organizasyonunu yaptığı tüm etkinliklerden yararlandırmamayı da kapsayan, uygun olan cezayı verir ve uygular.
PAYLAŞ